หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ออกหนังสือ : 1 สิงหาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 7432
หนังสือนำส่ง : 1533110145.pdf [ขนาดไฟล์:494.19 KB] (ดาวน์โหลด : 123 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๔๒๓๙ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ [ขนาดไฟล์:2.01 MB]