รายละเอียดหนังสือราชการ
ทั่วไป
วันที่ออกหนังสือ : 3 สิงหาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 7916
เรื่อง : การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ตามระเบียบ บ.ท.ช. เกินกว่า 4 ครั้ง
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1533263226.pdf [ขนาดไฟล์:318.14 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ตามระเบียบ บ.ท.ช. เกินกว่า 4 ครั้ง สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๒/ว ๔๘๖๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ [ขนาดไฟล์: 362.29 KB]