หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ตามระเบียบ บ.ท.ช. เกินกว่า 4 ครั้ง
วันที่ออกหนังสือ : 3 สิงหาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 7916
หนังสือนำส่ง : 1533263226.pdf [ขนาดไฟล์:318.14 KB] (ดาวน์โหลด : 130 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ตามระเบียบ บ.ท.ช. เกินกว่า 4 ครั้ง สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๒/ว ๔๘๖๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 362.29 KB] [ดาวน์โหลด : 46 ครั้ง]