หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอข้อมูลรายการอาคารสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร
วันที่ออกหนังสือ : 3 สิงหาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 1405 1
หนังสือนำส่ง : 1533714213.PDF [ขนาดไฟล์:188.83 KB] (ดาวน์โหลด : 95 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนมาก ที่ นร ๕๒๐๗/ว ๓๖๐๙ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 332.74 KB] [ดาวน์โหลด : 33 ครั้ง]