หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน
วันที่ออกหนังสือ : 3 สิงหาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 7964
หนังสือนำส่ง : 1533550597.PDF [ขนาดไฟล์:387.41 KB] (ดาวน์โหลด : 204 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/๒๐๒๖๖ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ [ขนาดไฟล์:5.41 MB]