รายละเอียดหนังสือราชการ
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 3 สิงหาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 7964
เรื่อง : แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1533550597.PDF [ขนาดไฟล์:387.41 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/๒๐๒๖๖ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ [ขนาดไฟล์: 5.41 MB]