หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอส่งเอกสารผลการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่
วันที่ออกหนังสือ : 14 กันยายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 10258
หนังสือนำส่ง : 1536911008.PDF [ขนาดไฟล์:799.59 KB] (ดาวน์โหลด : 108 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๓.๒/ ๑๘๘๔ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 924.76 KB] [ดาวน์โหลด : 50 ครั้ง]
รายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
คู่มือการบูรณาการการทำงานในประเด็นด้านการเกษตร
คู่มือการบูรณาการการทำงานในประเด็นด้านการท่องเที่ยว