หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : เชิญประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ.ยล.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันที่ออกหนังสือ : 14 กันยายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 10259 10260
หนังสือนำส่ง : 1536914170.zip [ขนาดไฟล์:994.02 KB] (ดาวน์โหลด : 159 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับเลขที่หนังสือ ยล 0017.2/ 10259
[ขนาดไฟล์ : 1.05 MB] [ดาวน์โหลด : 51 ครั้ง]
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับเลขที่หนังสือ ยล 0017.2/ 10260
[ขนาดไฟล์ : 1.26 MB] [ดาวน์โหลด : 53 ครั้ง]