หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แนวทางการบริหารงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ออกหนังสือ : 5 กันยายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 9950
หนังสือนำส่ง : 1536224461.PDF [ขนาดไฟล์:529.83 KB] (ดาวน์โหลด : 90 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๔๗๔๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 890.11 KB] [ดาวน์โหลด : 47 ครั้ง]