หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ออกหนังสือ : 3 กันยายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 9462
หนังสือนำส่ง : 1536224594.PDF [ขนาดไฟล์:318.69 KB] (ดาวน์โหลด : 78 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๘/ว ๔๗๔๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 3.37 MB] [ดาวน์โหลด : 42 ครั้ง]