หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันที่ออกหนังสือ : 8 ตุลาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 18122
หนังสือนำส่ง : 1539136016.PDF [ขนาดไฟล์:250.15 KB] (ดาวน์โหลด : 40 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
[ขนาดไฟล์ : 2.65 MB] [ดาวน์โหลด : 25 ครั้ง]