หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างที่นับถือศาสนาพุทธร่วมพิธีทางศาสนา
วันที่ออกหนังสือ : 8 ตุลาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 10960
หนังสือนำส่ง : 1538987060.PDF [ขนาดไฟล์:552.67 KB] (ดาวน์โหลด : 80 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย