หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาการเกษตรพื้นที่จังหวัดยะลา
วันที่ออกหนังสือ : 8 ตุลาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 10989
หนังสือนำส่ง : 1538992963.PDF [ขนาดไฟล์:146.17 KB] (ดาวน์โหลด : 16 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา ที่ สภจ.ยล ๐๑๐๔/ว ๐๔๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ [ขนาดไฟล์:3.02 MB]