หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขยายระยะเวลาการรับสมัครเข้าร่วม การคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ออกหนังสือ : 6 ตุลาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 10990
หนังสือนำส่ง : 1539135249.pdf [ขนาดไฟล์:384.14 KB] (ดาวน์โหลด : 64 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ระเบียบการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี
[ขนาดไฟล์ : 3.20 MB] [ดาวน์โหลด : 54 ครั้ง]
สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๒/ว ๑๓๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 1.51 MB] [ดาวน์โหลด : 55 ครั้ง]