หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขยายระยะเวลาการรับสมัครเข้าร่วม การคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ออกหนังสือ : 6 ตุลาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 10990
หนังสือนำส่ง : 1539135249.pdf [ขนาดไฟล์:384.14 KB] (ดาวน์โหลด : 34 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ระเบียบการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี [ขนาดไฟล์:3.20 MB]
สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๒/ว ๑๓๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ [ขนาดไฟล์:1.51 MB]