หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การใช้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ
วันที่ออกหนังสือ : 30 ตุลาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 11686
หนังสือนำส่ง : 1540885163.pdf [ขนาดไฟล์:220.28 KB] (ดาวน์โหลด : 68 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 3.80 MB] [ดาวน์โหลด : 210 ครั้ง]