หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐินประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ออกหนังสือ : 30 ตุลาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 11687
หนังสือนำส่ง : 1540886032.pdf [ขนาดไฟล์:352.02 KB] (ดาวน์โหลด : 45 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ศธ ๐๕๓๐.๑(๑.๑.๓)/ว ๖๑๖๗ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 950.73 KB] [ดาวน์โหลด : 64 ครั้ง]