หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : รายงานประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action Learning) นปส. รุ่นที่ ๗๑
วันที่ออกหนังสือ : 30 ตุลาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 11672
หนังสือนำส่ง : 1540887590.PDF [ขนาดไฟล์:253.79 KB] (ดาวน์โหลด : 52 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ประมวลผล Action Learning จังหวัดอุดรธานี
[ขนาดไฟล์ : 1.24 MB] [ดาวน์โหลด : 82 ครั้ง]