รายละเอียดหนังสือราชการ
ทั่วไป
วันที่ออกหนังสือ : 26 กันยายน 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 8732
เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 8b383e5ed3ce7b1ac16d6837e81aad7e.PDF [ขนาดไฟล์:7.28 MB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย