รายละเอียดหนังสือราชการ
ทั่วไป
วันที่ออกหนังสือ : 26 กันยายน 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 8733
เรื่อง : การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME)
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 69279eecf9aaea65b085ef0f4b2182c9.PDF [ขนาดไฟล์:6.07 MB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย