หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ออกหนังสือ : 27 กันยายน 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 8821
หนังสือนำส่ง : de7a89cec9d7c0610dddec2a17ecb850.pdf [ขนาดไฟล์:5.45 MB] (ดาวน์โหลด : 130 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย