หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ออกหนังสือ : 15 กันยายน 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 8462
หนังสือนำส่ง : fdddd34ed20d1633ae5011c41ee8bee2.pdf [ขนาดไฟล์:4.50 MB] (ดาวน์โหลด : 210 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย