หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ออกหนังสือ : 2 ตุลาคม 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 8959
หนังสือนำส่ง : 76e353352e8c7690cf2d06e31f36c94c.rar [ขนาดไฟล์:9.04 MB] (ดาวน์โหลด : 404 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย