หนังสือเวียน
วันที่ออกหนังสือ : 2 ตุลาคม 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 8959
เรื่อง : การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
เอกสารดาวน์โหลด : 76e353352e8c7690cf2d06e31f36c94c.rar
ขนาดไฟล์ : 9.04 MB

สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย