รายละเอียดหนังสือราชการ
ทั่วไป
วันที่ออกหนังสือ : 10 ตุลาคม 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 9204
เรื่อง : การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีของจังหวัด
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 3c18a9286755ae2724b3e13b2883388e.PDF [ขนาดไฟล์:2.25 MB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงอุตสาหรกรรม ที่ อก ๐๔๑๕-๔๔๐๕ [ขนาดไฟล์: 1.32 MB]
สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕ ว ๔๒๙ [ขนาดไฟล์: 707.20 KB]