หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีของจังหวัด
วันที่ออกหนังสือ : 10 ตุลาคม 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 9204
หนังสือนำส่ง : 3c18a9286755ae2724b3e13b2883388e.PDF [ขนาดไฟล์:2.25 MB] (ดาวน์โหลด : 114 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงอุตสาหรกรรม ที่ อก ๐๔๑๕-๔๔๐๕ [ขนาดไฟล์:1.32 MB]
สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕ ว ๔๒๙ [ขนาดไฟล์:707.20 KB]