หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอเชิญประชุมสรุปสถานภาพความพร้อมและความเหมาะสมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดยะลา
วันที่ออกหนังสือ : 6 กุมภาพันธ์ 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 1173
หนังสือนำส่ง : 1580973108.PDF [ขนาดไฟล์:759.13 KB] (ดาวน์โหลด : 71 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 3
[ขนาดไฟล์ : 8.89 MB] [ดาวน์โหลด : 118 ครั้ง]