หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
วันที่ออกหนังสือ : 11 กุมภาพันธ์ 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 1782
หนังสือนำส่ง : 1581480899.PDF [ขนาดไฟล์:378.84 KB] (ดาวน์โหลด : 56 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว 455 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563
[ขนาดไฟล์ : 2.33 MB] [ดาวน์โหลด : 102 ครั้ง]