หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2563
วันที่ออกหนังสือ : 12 กุมภาพันธ์ 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 1834
หนังสือนำส่ง : 1581488533.PDF [ขนาดไฟล์:710.22 KB] (ดาวน์โหลด : 70 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ประเด็นการตรวจราชการ
[ขนาดไฟล์ : 3.25 MB] [ดาวน์โหลด : 53 ครั้ง]
แบบรายงาน
[ขนาดไฟล์ : 196.37 KB] [ดาวน์โหลด : 36 ครั้ง]