หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอเชิญเฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
วันที่ออกหนังสือ : 14 กุมภาพันธ์ 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 1929 1930
หนังสือนำส่ง : 1581673020.PDF [ขนาดไฟล์:1.01 MB] (ดาวน์โหลด : 47 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
กำหนดการ - แบบตอบรับ
[ขนาดไฟล์ : 729.06 KB] [ดาวน์โหลด : 31 ครั้ง]