หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ดำเนินโครงการต่างๆ ของรัฐ
วันที่ออกหนังสือ : 2 ตุลาคม 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 9279
หนังสือนำส่ง : 8facd9ec49792ba157ba3eaab176421d.PDF [ขนาดไฟล์:1.26 MB] (ดาวน์โหลด : 147 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย