หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ออกหนังสือ : 6 กุมภาพันธ์ 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 1172
หนังสือนำส่ง : 1580973335.PDF [ขนาดไฟล์:645.44 KB] (ดาวน์โหลด : 62 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 0530 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
[ขนาดไฟล์ : 6.69 MB] [ดาวน์โหลด : 56 ครั้ง]