หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปี ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ออกหนังสือ : 7 กุมภาพันธ์ 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 1200
หนังสือนำส่ง : 1581049488.pdf [ขนาดไฟล์:632.73 KB] (ดาวน์โหลด : 47 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0205.1/ว 0278 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563
[ขนาดไฟล์ : 632.73 KB] [ดาวน์โหลด : 79 ครั้ง]
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0205.1/ว 0278 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563
[ขนาดไฟล์ : 2.34 MB] [ดาวน์โหลด : 64 ครั้ง]