หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
วันที่ออกหนังสือ : 6 กุมภาพันธ์ 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 1175
หนังสือนำส่ง : 1581049846.pdf [ขนาดไฟล์:647.83 KB] (ดาวน์โหลด : 61 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว 0315 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563
[ขนาดไฟล์ : 6.28 MB] [ดาวน์โหลด : 148 ครั้ง]