หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การติดตามการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ออกหนังสือ : 8 กรกฏาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6850
หนังสือนำส่ง : 1562575882.PDF [ขนาดไฟล์:715.98 KB] (ดาวน์โหลด : 32 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว 3893 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
[ขนาดไฟล์ : 5.93 MB] [ดาวน์โหลด : 35 ครั้ง]