หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร
วันที่ออกหนังสือ : 4 กรกฏาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 6795
หนังสือนำส่ง : 1562320007.pdf [ขนาดไฟล์:528.12 KB] (ดาวน์โหลด : 30 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0226.2/ว 18 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562
[ขนาดไฟล์ : 1.71 MB] [ดาวน์โหลด : 32 ครั้ง]