หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ประจำปี พ.ศ. 2561
วันที่ออกหนังสือ : 5 กรกฏาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 6851
หนังสือนำส่ง : 1562579063.PDF [ขนาดไฟล์:269.98 KB] (ดาวน์โหลด : 54 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.2/ว 3988 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
[ขนาดไฟล์ : 2.68 MB] [ดาวน์โหลด : 59 ครั้ง]