หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562
วันที่ออกหนังสือ : 9 กรกฏาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6858
หนังสือนำส่ง : 1562725525.pdf [ขนาดไฟล์:853.05 KB] (ดาวน์โหลด : 47 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ
[ขนาดไฟล์ : 1.63 MB] [ดาวน์โหลด : 56 ครั้ง]
แบบรายงานผลการดำเนินการฯ
[ขนาดไฟล์ : 554.64 KB] [ดาวน์โหลด : 48 ครั้ง]