หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
วันที่ออกหนังสือ : 2 กรกฏาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 11914
หนังสือนำส่ง : 1562121213.pdf [ขนาดไฟล์:853.71 KB] (ดาวน์โหลด : 52 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ฯ
[ขนาดไฟล์ : 999.66 KB] [ดาวน์โหลด : 47 ครั้ง]
แบบรายงานผลการดำเนินการฯ
[ขนาดไฟล์ : 948.08 KB] [ดาวน์โหลด : 35 ครั้ง]