หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562
วันที่ออกหนังสือ : 5 กรกฏาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6788
หนังสือนำส่ง : 1562313443.PDF [ขนาดไฟล์:472.81 KB] (ดาวน์โหลด : 33 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 3735 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562
[ขนาดไฟล์ : 11.29 MB] [ดาวน์โหลด : 93 ครั้ง]