หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม
วันที่ออกหนังสือ : 11 กรกฏาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6944
หนังสือนำส่ง : 1562817442.PDF [ขนาดไฟล์:520.15 KB] (ดาวน์โหลด : 41 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0205.3/ว 3812 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562
[ขนาดไฟล์ : 2.12 MB] [ดาวน์โหลด : 26 ครั้ง]
แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ
[ขนาดไฟล์ : 1.58 MB] [ดาวน์โหลด : 26 ครั้ง]