หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : รายงานประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action Learning) นปส. รุ่นที่ 72
วันที่ออกหนังสือ : 1 สิงหาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 7538
หนังสือนำส่ง : 1565003825.PDF [ขนาดไฟล์:304.53 KB] (ดาวน์โหลด : 55 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสาร (Action Learning)
[ขนาดไฟล์ : 10.57 MB] [ดาวน์โหลด : 40 ครั้ง]