หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ 4/2562
วันที่ออกหนังสือ : 5 สิงหาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 7609
หนังสือนำส่ง : 1564990886.PDF [ขนาดไฟล์:723.00 KB] (ดาวน์โหลด : 51 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ร่างระเบียบวาระการประชุม
[ขนาดไฟล์ : 329.31 KB] [ดาวน์โหลด : 55 ครั้ง]
แบบตอบรับเข้าประชุม
[ขนาดไฟล์ : 381.54 KB] [ดาวน์โหลด : 51 ครั้ง]
ใบสำคัญรับเงิน
[ขนาดไฟล์ : 320.67 KB] [ดาวน์โหลด : 55 ครั้ง]