หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ.ยล.)
วันที่ออกหนังสือ : 5 สิงหาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 7607
หนังสือนำส่ง : 1565757565.pdf [ขนาดไฟล์:724 KB] (ดาวน์โหลด : 51 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 3430/2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
[ขนาดไฟล์ : 2.20 MB] [ดาวน์โหลด : 73 ครั้ง]