หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ออกหนังสือ : 29 สิงหาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 8595 8596
หนังสือนำส่ง : 1567064316.PDF [ขนาดไฟล์:1.61 MB] (ดาวน์โหลด : 114 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วยสำหรับเลขที่หนังสือ ยล 0017.2/ว 8595
[ขนาดไฟล์ : 866.72 KB] [ดาวน์โหลด : 182 ครั้ง]
สิ่งที่ส่งมาด้วยสำหรับเลขที่หนังสือ ยล 0017.2/ว 8596
[ขนาดไฟล์ : 698.85 KB] [ดาวน์โหลด : 109 ครั้ง]