หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติและระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
วันที่ออกหนังสือ : 30 สิงหาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 8618
หนังสือนำส่ง : 1567133017.PDF [ขนาดไฟล์:680.40 KB] (ดาวน์โหลด : 55 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0228/ว 5138 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562
[ขนาดไฟล์ : 2.48 MB] [ดาวน์โหลด : 88 ครั้ง]
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงของผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ