หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปต.) ครั้งที่3/2562
วันที่ออกหนังสือ : 30 สิงหาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 8663
หนังสือนำส่ง : 1567149712.PDF [ขนาดไฟล์:495.48 KB] (ดาวน์โหลด : 101 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย