หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
วันที่ออกหนังสือ : 3 กันยายน 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 8813
หนังสือนำส่ง : 1567498470.PDF [ขนาดไฟล์:227.31 KB] (ดาวน์โหลด : 89 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบบันทึกการส่งงานในหน้าที่
[ขนาดไฟล์ : 1.31 MB] [ดาวน์โหลด : 236 ครั้ง]