หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การประเมินผู้บริหารองค์การ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ออกหนังสือ : 30 สิงหาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 8622 15260 15266
หนังสือนำส่ง : 1567503811.PDF [ขนาดไฟล์:1.83 MB] (ดาวน์โหลด : 71 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
กรอบการประเมิน รอบ 2 ปี 2562
[ขนาดไฟล์ : 114.23 KB] [ดาวน์โหลด : 135 ครั้ง]
เกณฑ์การประเมินผลผู้บริหารองค์การ
[ขนาดไฟล์ : 575.40 KB] [ดาวน์โหลด : 93 ครั้ง]