หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ออกหนังสือ : 3 กันยายน 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 15591
หนังสือนำส่ง : 1567503992.pdf [ขนาดไฟล์:726.01 KB] (ดาวน์โหลด : 93 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย