หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)
วันที่ออกหนังสือ : 3 กันยายน 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 8827
หนังสือนำส่ง : 1567567856.PDF [ขนาดไฟล์:872.57 KB] (ดาวน์โหลด : 66 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 5064 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562
[ขนาดไฟล์ : 4.89 MB] [ดาวน์โหลด : 61 ครั้ง]