หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การขอขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2562) และข้อเสนอการปรับลดพื้นที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ออกจากพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
วันที่ออกหนังสือ : 4 ตุลาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 9835
หนังสือนำส่ง : 1570178054.PDF [ขนาดไฟล์:567.77 KB] (ดาวน์โหลด : 66 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/ว (ล) 29460 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562
[ขนาดไฟล์ : 2.75 MB] [ดาวน์โหลด : 119 ครั้ง]