หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอส่งเอกสาร "ความรู้พื้นฐานสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด"
วันที่ออกหนังสือ : 7 ตุลาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 9906
หนังสือนำส่ง : 1570440480.PDF [ขนาดไฟล์:582.72 KB] (ดาวน์โหลด : 49 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 5635 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562
[ขนาดไฟล์ : 826.35 KB] [ดาวน์โหลด : 78 ครั้ง]
เอกสาร "ความรู้พื้นฐานสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด"