หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : วุฒิที่ ก.พ. กำหนดคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564
วันที่ออกหนังสือ : 7 ตุลาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 9905
หนังสือนำส่ง : 1570442051.pdf [ขนาดไฟล์:227.59 KB] (ดาวน์โหลด : 60 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562
[ขนาดไฟล์ : 2.71 MB] [ดาวน์โหลด : 131 ครั้ง]