หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การจัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ/วิเคราะห์ฯ และการรายงานผลการปฏิบัติราชการและข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ออกหนังสือ : 7 ตุลาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 9907
หนังสือนำส่ง : 1570519533.PDF [ขนาดไฟล์:313.24 KB] (ดาวน์โหลด : 51 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการในจังหวัด
[ขนาดไฟล์ : 265.38 KB] [ดาวน์โหลด : 71 ครั้ง]